Familly Files, תערוכה קבוצתית, המוזיאון היהודי, מינכן, 2010, אוצרות: גליה גור זאב ורונית עדן


 גליה גור זאב ורונית עדן (מתוך קטלוג התערוכה )
 
"היה לי חשוב להגדיל את הצילומים מעבר לגודל הנהוג באלבום המשפחה, כדי להראות את הסדקים, את הפירוק הנראה בצילומים ובמערכות היחסים. עבורי זו דרך נוספת לבחון את אלבום המשפחה המייצג פנטזיה על אושר. קיים פער גדול בין המציאות לבין מה שרואים בכל אלבום משפחה. אני מנסה לפענח את מה שלא נראה בצילומים, קיוויתי למצוא את מה שהם מסתירים".     
  
קבוצת הדימויים נלקחה מתוך ארכיון שקופיות מילדותה של האמנית. היא צולמה עם משפחתה בתקופה בה המשפחה שהתה בפריז בשליחות משרד החוץ. ירדן חוזרת לאלבום המשפחה כדי לבחון את הפער בין האושר שהדימויים מייצגים, לבין האמת המתרחשת במציאות. בצמדים הנראים בתערוכה זו, היא פותחת דיון על הנראה לעומת החבוי בצילום. השורות הכתובות בתחתית הצילומים מוסיפות שכבת משמעות, הבאה לפענח את מה שלא נראה בהם, ומציעות בעת ובעונה אחת שתי נקודות מבט על כל אחד מהצילומים.
 
עם סיום לימודיה בבצלאל בסוף שנות השמונים, ירדן יצרה דיאלוג עם מושג המשפחה דרך אלבום המשפחה. בעבודותיה האחרות, היא משלבת דימויים מהאלבום עם טקסטים וחומרים מחיי היום יום. אלבום המשפחה שלה דומה לכאורה לכל האלבומים האחרים, אולם ירדן בוחנת את המציאות הנראית בו כנגד הזיכרונות שלה.